2022 Pino Messina, Italy

EWF2022 4C4A0081 Klein
EWF2022 4C4A0084 Klein
EWF2022 4C4A0087 Klein
EWF2022 4C4A0092 Klein
EWF2022 4C4A0094 Klein
EWF2022 4C4A0101 Klein
EWF2022 4C4A0112 Klein
EWF2022 4C4A0114 Klein
EWF2022 4C4A0118 Klein
EWF2022 4C4A0123 Klein